Indeks Hirscha (pokaż definicję) – współczynnik mie­rze­nia osią­gnięć nauko­wych z uwzględ­nie­niem liczby publi­ka­cji i liczby cyto­wań, niezbędny w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu profesorskim.

Platforma Web of Science (WoS) to platforma oraz pakiet baz bibliograficzno-bibliometrycznych, które zawierają dane bibliograficzne, abstrakty i informacje o cytowaniach publikacji. Umożliwiają przeszukiwanie rekordów bibliograficznych z najważniejszych czasopism, streszczeń konferencji i książek z dziedziny nauk ścisłych i społecznych, sztuki oraz nauk humanistycznych w celu znalezienia wysokiej jakości badań związanych z obszarem zainteresowań. Jest opracowywana przez firmę Clarivate.

Scopus – interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych firmy Elsevier obejmująca ok. 23 000 czasopism, 145 000 książek, serii książkowych, sprawozdań konferencyjnych i patentów.

  • SCImago Journal & Country Rank – serwis zawierający informacje o czasopismach indeksowanych w bazie Scopus. Przeznaczony jest do porównywania czasopism pod kątem cytowań, ilości publikowanych artykułów, itd.

Google Scholar – specjalistyczna wyszukiwarka internetowa, służąca do przeszukiwania bazy danych zawierającej materiały z wielu dziedzin i źródeł: artykuły recenzowane, prace naukowe, książki, streszczenia i artykuły pochodzące z wydawnictw naukowych, towarzystw naukowych, repozytoriów materiałów zgłoszonych do publikacji, uniwersytetów i innych organizacji

Publish or Perish – projekt stwo­rzony w 2006 r. przez Anne-​Wil Harzing, w ramach któ­rego powstał pro­gram słu­żący do zli­cza­nia cyto­wań oraz ana­lizy wpływu publi­ka­cji aka­de­mic­kich w opar­ciu o bazę Google Scho­lar. W korzystaniu z programu może pomóc poradnik w języku polskim.

Eigenfactor™ – indeks cytowań opracowany przez University of Washington w oparciu o dane z bazy Science Citation Index.

CiteSeerX – wyszukiwarka i repozytorium cyfrowe prac naukowych. Posiada szereg przydatnych funkcji, m. in. indeksy i statystyki cytowań, wyszukiwanie zaawansowane, wyszukiwanie dokumentów związanych.

Wskaźniki oceny czasopism

  • SciVal – narzędzie służące do analizy danych zawartych w bazie Scopus, umożliwiające wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki
  • InCites – narzędzie służące do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI, pozwalające porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze

Polska Bibliografia Naukowa – portal gromadzący informacje dotyczące czasopism naukowych oraz publikacji autorstwa polskich naukowców. Portal ten jest częścią Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.

ORCID – cyfrowy identyfikator stworzony dla jednoznacznego rozróżnienia autorów i współautorów publikacji naukowych i akademickich.

Przydatne narzędzia tworzone przez Dorotę Bazan i dostępne w Internecie:

Pomoce i instrukcje do korzystania z wszystkich narzędzi można znaleźć na stronach Biblioteki w zakładce: Materiały szkoleniowe.