ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§1

1. W Politechnice Świętokrzyskiej działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawą jest Biblioteka Główna, zw. dalej Biblioteką.

2. Biblioteka działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,

2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

3) Statutu Politechniki Świętokrzyskiej.

§2

1. Biblioteka:

1) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną powołaną do gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów oraz prowadzenia informacji naukowej,

2) prowadzi działalność dydaktyczną, wystawową i usługową,

3) stanowi podstawę jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni,

4) pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej oraz funkcję ogólnouczelnianego ośrodka informacji naukowej.

2. Powszechny dostęp do zbiorów bibliotecznych jest zorganizowany w sposób nie naruszający zasady wolności badań naukowych i wolności nauczania.

3. Oficjalnym skrótem Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej jest BG PŚk.

4. Korzystanie z zasobów Biblioteki jest bezpłatne. Wysokość opłat za usługi dodatkowe oraz za niezwrócone w terminie wypożyczone materiały określa odrębne zarządzenie Rektora.

ROZDZIAŁ 2

Funkcje i zadania Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej

§3

1. Do zadań Biblioteki należy:

1) budowanie kolekcji zbiorów zgodnie z profilem Politechniki Świętokrzyskiej, potrzebami jej pracowników, doktorantów i studentów,

2) udostępnianie zasobu bibliotecznego zgodnie z regulaminami udostępniania wydanymi na podstawie § 11 ust. 1 niniejszego Regulaminu,

3) świadczenie usług biblioteczno-informacyjnych dla pracowników, doktorantów i studentów Politechniki oraz użytkowników spoza Politechniki,

4) organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej dla potrzeb pracowników, doktorantów i studentów Politechniki poprzez odpowiedni dobór, fachowe opracowanie i udostępnianie zasobów bibliotecznych,

5) organizowanie specjalistycznych szkoleń w zakresie korzystania z narzędzi i zasobów elektronicznych,

6) prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach przysposobienia bibliotecznego dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie kompetencji informacyjnych,

7) prowadzenie prac naukowo-badawczych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

8) prowadzenie współpracy z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi poprzez wymianę doświadczeń, wymianę wydawnictw i baz danych.

ROZDZIAŁ 3

Struktura Organizacja Biblioteki Głównej

§4

1. Strukturę organizacyjną Biblioteki tworzą:

1) Dyrektor Biblioteki,

2) Zastępca Dyrektora Biblioteki, jeżeli został powołany,

3) Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,

4) Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej:

a) Wypożyczalnia Międzybiblioteczna,

b) Punkt Zapisu

2. Schemat struktury organizacyjnej Biblioteki przedstawia załącznik do niniejszego Regulaminu.

§5

1. Biblioteką kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za sprawne i skuteczne funkcjonowanie Biblioteki.

2. Dyrektor może pełnić swoją funkcję przy pomocy Zastępcy Dyrektora, jeżeli takowy został powołany.

3. Do zadań Dyrektora Biblioteki należy koordynacja funkcjonowania Biblioteki Głównej, a w szczególności:

1) jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Bibliotece,

2) projektuje kierunki działalności biblioteczno-informacyjnej,

3) ustala i egzekwuje zakresy obowiązków i odpowiedzialności pracowników Biblioteki,

4) organizuje rozwój naukowy i zawodowy kadry bibliotecznej,

5) opracowuje plany pracy i preliminarzy budżetowych Biblioteki oraz kontroluje ich wykonania,

6) dba o całość majątku Biblioteki,

7) przedkłada Radzie Bibliotecznej (o ile została powołana) sprawy wymagające jej zaopiniowania,

8) przedkłada Rektorowi za pośrednictwem właściwego Prorektora wnioski w sprawie działalności, rozwoju i gospodarki finansowej Biblioteki,

9) przedkłada Rektorowi za pośrednictwem właściwego Prorektora wnioski w sprawie zatrudnienia, awansów, nagród i wyróżnień pracowników Biblioteki,

10) opracowuje i przedkłada Władzom Uczelni sprawozdania z działalności Biblioteki,

11) reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz oraz na posiedzeniach Senatu Politechniki.

§6

1. Zakres działania Zastępcy Dyrektora określa Dyrektor Biblioteki.

§7

1. Oddziałem biblioteki kieruje kierownik, który bezpośrednio podlega Dyrektorowi Biblioteki.

2. Kierownik jest odpowiedzialny za całość spraw wynikających z zadań oddziału, a w szczególności za:

1) właściwą organizację pracy,

2) planowanie i realizację zadań,

3) dyscyplinę pracy podległych pracowników,

4) rozwój kwalifikacji zawodowych podległych pracowników,

5) koordynację planów urlopowych podległych pracowników,

6) zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,

7) okresową ocenę pracy podległych pracowników.

§8

1. W systemie biblioteczno-informacyjnym Politechniki może działać Rada Biblioteczna powoływana przez Rektora, zw. w Regulaminie także Radą.

2. Rada jest ciałem opiniodawczo-doradczym działającym przy prorektorze nadzorującym funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego.

3. Rada współpracuje z Dyrektorem Biblioteki w zakresie zadań określonych w Statucie.

ROZDZIAŁ 4

Zadania Oddziałów Biblioteki Głównej

§9

1. Zakres działania Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej:

1) udostępnianie zasobów bibliotecznych – zgodnie z Regulaminem Udostępniania Zbiorów BG PŚk,

2) prowadzenie ewidencji czytelników, rejestracja i kontrola wypożyczeń i zwrotów,

3) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych użytkownikom biblioteki,

4) pomoc przy korzystaniu z komputerowych baz danych,

5) kontrola organizacji i aktualizacja oraz zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych,

6) prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych krajowych i zagranicznych,

7) rejestracja prac naukowo-badawczych w systemie SYNABA,

8) opracowywanie regulaminów udostępniania zbiorów,

9) opracowywanie instrukcji korzystania z zasobów bibliotecznych,

10) współtworzenie strony WWW,

11) udział w polityce gromadzenia zbiorów,

12) udział w skontrum i selekcji zbiorów,

13) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,

14) organizacja szkoleń w zakresie korzystania z elektronicznych baz danych,

15) promocja zbiorów,

16) pozyskiwanie nowych źródeł informacji dostępnych w Internecie w formie testów bezpłatnej prenumeraty i Open Access,

17) opracowywanie Elektronicznego Informatora Biblioteki Głównej.

2. Zakres działania Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów:

1) gromadzenie zbiorów polskich i zagranicznych: wydawnictw zwartych, ciągłych, zbiorów specjalnych oraz elektronicznych źródeł informacji,

2) ewidencja wpływów i ubytków zbiorów bibliotecznych,

3) współtworzenie katalogu centralnego NUKAT i BAZTECH,

4) formalne i rzeczowe opracowanie zbiorów,

5) zabezpieczanie zbiorów bibliotecznych,

6) retrokonwersja zbiorów,

7) prowadzenie biblioteki cyfrowej publikacji pracowników PŚk,

8) uzupełnianie bibliograficznej bazy danych „Lektury”,

9) skontrum biblioteczne,

10) współtworzenie strony WWW.

ROZDZIAŁ 5

Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki Głównej

§10

Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki Głównej sprawuje właściwy prorektor, zgodnie ze strukturą organizacyjną Politechniki Świętokrzyskiej.

ROZDZIAŁ 6

Postanowienia końcowe

§11

1. Zasady i tryb gromadzenia zbiorów Biblioteki Głównej oraz sposób i warunki korzystania z Biblioteki określają odrębne regulaminy i instrukcje wewnętrzne wydane przez Dyrektora Biblioteki Głównej po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę (o ile została powołana).

2. Niniejszy Regulamin oraz przepisy wykonawcze, o których mowa w ust. 1 publikowane są na stronie internetowej Biblioteki.

R e k t o r

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

Załącznik Schemat struktury organizacyjnej Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej

Załącznik 2 Polityka gromadzenia zbiorów w Bibliotece Politechniki Świętokrzyskiej

Załącznik 3 Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej

Załącznik 4 Regulamin Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej

Załącznik 5 Regulamin udostępniania zbiorów elektronicznych