1. Zakup
Dobór literatury do zakupu odbywa się na podstawie dokładnej analizy przydatności danej publikacji, zgodnie z kierunkami kształcenia, potrzebami naukowymi i dydaktycznymi użytkowników Biblioteki PŚk.

1.1 Wydawnictwa zwarte (książki)

1.1.1 Nowości wydawnicze i bieżące zamówienia od użytkowników

 • Książki do zakupu wybierane są na podstawie:
  • systematycznego przeglądu ofert wydawniczych i księgarskich
  • propozycji pracowników i studentów PŚk wynikających z bieżących potrzeb informacyjnych
  • zgłoszeń kierowników Oddziałów BG w oparciu o dezyderaty i obserwacje potrzeb użytkowników BG

Zamówienie można składać za pośrednictwem maila, formularza zamówień dostępnego na stronie www Biblioteki, bezpośrednio u bibliotekarza.

Każde zamówienie na książki jest weryfikowane przez pracownika OGiOZ w celu wyeliminowania tytułów będących już w zbiorach Biblioteki i ustalenia odpowiedniej liczby egzemplarzy do zakupu.

Zakup książek zagranicznych jest możliwy po wcześniejszym sprawdzeniu ich dostępności w ramach krajowej licencji akademickiej oraz w bazach Open Access.

 • Liczba egzemplarzy:

Liczbę egzemplarzy do zakupu ustala się na podstawie analizy wykorzystania publikacji oraz zgłaszanych potrzeb użytkowników.

1.1.2 Literatura z sylabusów

BG gromadzi obowiązujące na PŚk podręczniki na podstawie systematycznie prowadzonej przez pracowników BG analizy „Bazy Lektur”, opracowanej w oparciu o sylabusy, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 96/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. w liczbie:

 • Podręczniki ogólne (wykorzystywane na wielu kierunkach – do 20 egz.
 • Podręczniki specjalistyczne (przeznaczone dla jednego kierunku studiów) – do 10 egz.

W uzasadnionych przypadkach można zwiększyć liczbę egzemplarzy kupowanych książek.

1.1.3 Zakupy finansowane ze źródeł pozabibliotecznych

W przypadku zakupów finansowanych ze źródeł pozabibliotecznych (projekty, granty, środki statutowe jednostek, inne) Biblioteka ma prawo wprowadzania zmian dot. zamówionych tytułów i liczby egzemplarzy po konsultacji z jednostką zamawiającą.

1.2 Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)

1.2.1 Prenumerata czasopism jest uzależniona od złożenia zamówień do Biblioteki przez:

 • Dziekanów z poszczególnych Wydziałów;
 • Inne jednostki organizacyjne PŚk, po akceptacji Rektora, Prorektorów lub Kanclerza;
 • Pracowników Biblioteki na podstawie analizy potrzeb użytkowników i dezyderatów po akceptacji Prorektora

Każde zamówienie na czasopisma jest weryfikowane przez pracownika Oddziału Wydawnictw Ciągłych.

Czasopisma zamawiane przez Bibliotekę są redystrybuowane w następujący sposób:

 • zamawiane na potrzeby Biblioteki Głównej – są gromadzone, udostępniane i przechowywane w BG
 • zamawiane na potrzeby innych jednostek – są przekazywane do tych jednostek

1.2.2 Finansowanie prenumeraty:

Czasopisma zaakceptowane do prenumeraty przez dziekanów finansowane są przez poszczególne wydziały
Czasopisma zamawiane przez inne jednostki PŚk są finansowane przez rektora, prorektorów i kanclerza
Czasopisma zaproponowane przez BG finansowane są z funduszu Biblioteki Głównej.

1.3. Zbiory specjalne (normy)

Zbiory specjalne gromadzone są wyłącznie na zamówienie pracownika lub studenta PŚk.

2. Wymiana

Na podstawie zarządzenia nr 5/12 Rektora PŚK z dn. 21 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu publikowania wydawnictw, Biblioteka dysponuje 20 egz. wydawnictw uczelnianych przeznaczonych na wymianę.

Systematyczna wymiana wydawnictw odbywa się z:

 • bibliotekami z którymi BG podpisała umowę o wymianie
 • Biblioteką Kongresu w Waszyngtonie (jako członek systemu DMEP – międzynarodowy system wymiany międzybibliotecznej)

W związku z selektywnym podejściem bibliotek niektórych Uczelni do publikacji otrzymywanych drogą wymiany, powstaje tzw. „nadwyżka egzemplarzy” tytułów, które nie odpowiadają profilowi księgozbioru tych bibliotek. Ewentualne nadwyżki mogą być:

 • wymieniane doraźnie (na podstawie pisma o wymianie) z wybraną biblioteką dysponującą księgozbiorem o tematyce zgodnej z kierunkami kształcenia w PŚk
 • włączone do księgozbioru bibliotecznego

3. Dary

Biblioteka na podstawie Ustawy o bibliotekach (art. 27 p. 5.4) przyjmuje nieodpłatnie wydawnictwa stanowiące tzw. dary kierując się przede wszystkim względami merytorycznymi: tematyką, aktualnością i stanem fizycznym zbiorów.

Biblioteka przekazuje do innych bibliotek i instytucji książki zbędne (książki otrzymane nieodpłatnie od bibliotek i instytucji, niezgodne z profilem księgozbioru bibliotecznego BG, nadwyżki egzemplarzy, publikacje wycofane po selekcji itp.).