Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Politechnice Świętokrzyskiej możliwy jest pod numerem tel. nr. 41 3424 367 lub adresem email iod(at)tu.kielce.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług bibliotecznych na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym art. 88 ust.4 oraz art. 69 Statutu Politechniki Świętokrzyskiej
  4. Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z usług Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej
  6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości realizowania usług bibliotecznych