Dzisiaj jest:
piątek, 23 luty 2018 r.
Imieniny obchodzą: Romana, Izabela, Damian .

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

 

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne.

 

§1


Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz. U. Nr 85, poz.539/,

2. ustawy z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym /Dz. U. Nr 65, poz.. 385/ ze zmianami,

3. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

4. Statutu Politechniki Świętokrzyskiej.

§2

1. Biblioteka Główna:

a) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną powołaną do pełnienia zadań naukowych, dydaktycznych i usługowych,

b) stanowi podstawę jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki,

c) pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej oraz funkcję ogólnouczelnianego ośrodka informacji naukowej.

2. Dostęp do zbiorów bibliotecznych jest zorganizowany w sposób nie naruszający zasady wolności badań naukowych i wolności nauczania.

§3

Do zadań Biblioteki Głównej należy:

1. Świadczenie usług dla pracowników i studentów Politechniki oraz wszystkich użytkowników spoza Politechniki.

2. Organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej dla potrzeb pracowników i studentów Politechniki oraz innych instytucji naukowych przez odpowiedni dobór, gromadzenie, fachowe opracowanie udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz ich konserwację.

3. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach Przysposobienia Bibliotecznego studentów w dziedzinie umiejętności korzystania z zasobu bibliotecznego.

4. Prowadzenie prac naukowo-badawczych z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, bibliografii, nauki o książce i informacji naukowej.

5. Wykonywanie prac dokumentacyjnych i bibliograficznych na podstawie zbiorów bibliotecznych dla potrzeb pracowników i studentów Politechniki.

6. Wykonywanie prac o charakterze międzybibliotecznym, służących centralnej ewidencji, wymianie i udostępnianiu zbiorów oraz baz danych.

7. Prowadzenie współpracy z pokrewnymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi poprzez wymianę doświadczeń, wymianę wydawnictw i baz danych.

8. Udział w systemach krajowej informacji naukowej.

9. Redagowanie, opracowywanie i wydawanie drukiem publikacji:

a) dotyczących działalności Biblioteki Głównej,

b) w oparciu o dokumentację prowadzoną przez Bibliotekę Główną.

 

ROZDZIAŁ 2
Organizacja Biblioteki Głównej

§4

1. Biblioteką Główną kieruje Dyrektor, który jest przełożonym jej pracowników.

2. Do zakresu działania Dyrektora należy kierowanie całością prac naukowo-badawczych, dydaktycznych, usługowych i organizacyjnych oraz administracyjnych Biblioteki Głównej, a w szczególności:

a) projektowanie kierunków działalności biblioteczno-informacyjnej,

b) organizowanie pracy w Bibliotece Głównej,

c) ustalanie i egzekwowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracowników Biblioteki Głównej,

d) organizowanie rozwoju naukowego i zawodowego kadry bibliotecznej,

e) opracowywanie planów pracy i preliminarzy budżetowych Biblioteki Głównej oraz kontrola ich wykonania,

f) dokonywanie okresowych analiz gromadzenia i udostępniania zbiorów bibliotecznych,

g) nadzór nad aktualizacją zbiorów bibliotecznych,

h) organizowanie zajęć dydaktycznych z „Przysposobienia Bibliotecznego” prowadzonych przez Bibliotekę Główną,

i) dbanie o całość majątku Biblioteki Głównej,

j) przedkładanie Radzie Bibliotecznej spraw wymagających jej zaopiniowania,

k) przedkładanie Rektorowi wniosków w sprawie działalności, rozwoju i gospodarki finansowej Biblioteki Głównej,

l) przedkładanie Rektorowi wniosków w sprawie zatrudnienia, awansów, nagród i wyróżnień pracowników Biblioteki Głównej,

m) opracowywanie i przedkładanie Władzom Uczelni planów pracy oraz sprawozdań z działalności Biblioteki Głównej,

n) reprezentowanie Biblioteki Głównej na zewnątrz oraz na posiedzeniach Senatu Politechniki.

3. Dyrektor sprawuje swoje funkcje bezpośrednio i przy pomocy Zastępcy, powołanego przez Rektora na wniosek Dyrektora zaopiniowany przez Radę Biblioteczną

4. Zakres działania Zastępcy Dyrektora określa Dyrektor w porozumieniu z Radą Biblioteczną.

§5

1. W systemie biblioteczno-informacyjnym Politechniki działa Rada Biblioteczna powoływana przez Rektora.

2. Rada Biblioteczna jest organem doradczo - opiniodawczym Rektora w sprawach dotyczących funkcjonowania Biblioteki Głównej

3. Rada Biblioteczna współpracuje z Dyrektorem Biblioteki w zakresie zadań określonych w Statucie.

§6


Nadzór nad działalnością Biblioteki Głównej sprawuje Prorektor wyznaczony przez Rektora.

§7


W skład Biblioteki Głównej wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1. Samodzielne stanowisko ds. finansowych.

2. Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.

3. Oddział Wydawnictw Ciągłych.

4. Oddział Systemów Komputerowych. Informacji Naukowej i Normalizacyjnej wraz z podporządkowanym Punktem Informacji Normalizacyjnej.

5. Oddział Udostępniania Zbiorów wraz z podporządkowaną Wypożyczalnią Międzybiblioteczną.

 

ROZDZIAŁ 3
Zakres działania jednostek organizacyjnych Biblioteki Głównej.


§8


Do zakresu działania jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Biblioteki Głównej należą:

1. Na samodzielnym stanowisku ds. finansowych:

a) prowadzenie pełnej dokumentacji finansowej,

b) prowadzenie sprawozdawczości finansowej,

c) prowadzenie kontroli wydatków,

d) przestrzeganie obiegu dokumentów finansowych.

2. W Oddziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów:

a) gromadzenie wydawnictw drogą zakupu, darów i wymiany oraz selekcja tych zakupów,

b) tworzenie opisów katalogowych zbiorów bibliotecznych w systemie Q-Series,

c) tworzenie kartotek haseł wzorcowych,

d) tworzenie indeksów,

e) aktualizacja KHW,

f) tworzenie etykiet książek,

g) retrokonwersja zbiorów,

h) sporządzanie protokołów po selekcji i skontrum zbiorów,

i) wymiana wydawnictw Politechniki Świętokrzyskiej z innymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi,

j) prowadzenie inwentarzy książek, broszur, druków specjalnych, wydawnictw konferencyjnych oraz księgi ubytków, przechowywanie dowodów nabycia oraz dowodów ubytków.

3. W Oddziale Wydawnictw Ciągłych:

a) prenumerata czasopism polskich i zagranicznych w wersji drukowanej i elektronicznej,

b) gromadzenie innych wydawnictw ciągłych,

c) subskrypcja baz danych w ramach konsorcjów,

d) opracowywanie formalne i rzeczowe wydawnictw ciągłych w systemie Q-Series,

e) tworzenie kartotek haseł wzorcowych,

f) retrokonwersja zbiorów,

g) udostępnianie zbiorów.

4. W Oddziale Systemów Komputerowych, Informacji Naukowej i Normalizacyjnej:

a) gromadzenie zbiorów specjalnych,

b) gromadzenie baz danych,

c) opracowywanie zbiorów specjalnych w systemie Q-Series,

d) eksploatacja baz danych,

e) udostępnianie zbiorów specjalnych i baz danych,

f) rejestracja SYNABY, Bibliografii Dorobku Naukowego, prac doktorskich i habilitacyjnych,

g) obsługa techniczna sieci komputerowej oraz sprzętu komputerowego w BG,

h) ochrona danych przed nieuzasadnionym dostępem,

i) sprzedaż norm.

5. W Oddziale Udostępniania:

a) prowadzenie Wypożyczalni w systemie dwuzmianowym,

b) ewidencja czytelników i wypożyczeń,

c) przeprowadzanie selekcji i skontrum zbiorów bibliotecznych,

d) opracowywanie projektów regulaminów, modyfikowanie regulaminów i instrukcji odnoszących się do sposobów udostępniania zbiorów,

e) nadzór nad układem zbiorów w magazynach bibliotecznych i komórkach udostępniania,

f) nadzór nad zabezpieczeniem księgozbioru w magazynach oraz w „wolnym dostępie”

g) konserwacja zbiorów, oprawa introligatorska,

h) prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych krajowych i zagranicznych.

 

ROZDZIAŁ 4
Postanowienia końcowe.

§9

1. Zasady i tryb gromadzenia zbiorów Biblioteki Głównej oraz sposób i warunki korzystania z Biblioteki określają odrębne regulaminy i instrukcje wewnętrzne wydane przez Dyrektora Biblioteki Głównej po zaopiniowaniu przez Radę Biblioteczną.


Opracował
Dyrektor Biblioteki Głównej


Zatwierdził
Przewodniczący Rady Bibliotecznej

Załącznik do Uchwały Senatu