Dzisiaj jest:
piątek, 23 luty 2018 r.
Imieniny obchodzą: Romana, Izabela, Damian .

Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej oraz materiałów pozyskiwanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 2

 1. Zbiory Biblioteki Głównej udostępniane są poprzez:
  • wypożyczanie na zewnątrz,
  • korzystanie na miejscu,
  • wypożyczanie międzybiblioteczne,
  • korzystanie z elektronicznych baz danych.
 2. Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych mają:
  • pracownicy i studenci PŚk,
  • studenci innych uczelni po wbiciu pieczątki do indeksu,
  • inni użytkownicy,
  • posiadacze kart jednodniowych i uczniowie szkół średnich mogą korzystać ze zbiorów BG na miejscu.
 3. Ustala się następujące limity wypożyczeń na zewnątrz:
  • pracownicy Politechniki Świętokrzyskiej 15 książek na 1 rok,
  • studenci Politechniki Świętokrzyskiej 5 książek na 3 miesiące,
  • pracownicy i studenci innych uczelni 3 książki na 1 miesiąc,
  • inni użytkownicy 2 książki na 1 miesiąc.
 4. Ustala się, że w październiku książki wypożyczane są wyłącznie pracownikom, doktorantom i studentom Politechniki Świętokrzyskiej.
 5. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książki system komputerowy zakłada blokadę na konto użytkownika i nalicza opłatę za każdy dzień zwłoki. Wysokość opłaty określa odrębne zarządzenie Rektora.
 6. Biblioteka nie wypożycza na zewnątrz użytkownikom następujących zbiorów:
  • specjalnych,
  • czasopism,
  • ciągłych wydawnictw uczelnianych,
  • wydawnictw z księgozbioru podręcznego,
  • rozpraw doktorskich i habilitacyjnych,
  • prac naukowo-badawczych,
  • dokumentów sprowadzonych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.
 7. Warunkiem przyjęcia zamówienia przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną jest brak poszukiwanego dokumentu w zbiorach Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej oraz w bibliotekach kieleckich. Wypożyczenia międzybiblioteczne realizowane są tylko dla pracowników i studentów PŚk.
 8. Zasady wypożyczenia międzybibliotecznego reguluje oddzielny Regulamin Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
 9. Biblioteka Główna zapewnia użytkownikom wolny dostęp do większości zbiorów bibliotecznych. Książki z lokalizacją „Magazyn” oraz czasopisma sprzed 5-ciu lat wydaje się po 1/2 godzinnym oczekiwaniu.
 10. W Bibliotece działa elektroniczny system zabezpieczenia księgozbioru.
 11. Wypożyczenia odbywają się w sposób tradycyjny oraz za pomocą urządzenia do saomoobsługowego wypożyczania książek.
 12. Korzystający ze zbiorów BG PŚk są zobowiązani do szanowania udostępnianych im materiałów i ponoszą odpowiedzialność za powstałe podczas korzystania z nich uszkodzenia.
 13. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest:
  • zwrócić inny egzemplarz tego samego tytułu,
  • odkupić inną książkę wskazaną przez pracownika Biblioteki,
  • wpłacić kwotę odpowiadającą wartości książki wyliczonej zgodnie z wewnętrznymi przepisami Oddziału Udostępniania.
 14. Czytelnik ma obowiązek kontrolowania stanu swego konta bibliotecznego.

§ 3

 1. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych odbywa się na podstawie karty bibliotecznej, ważnej przez 1 rok kalendarzowy od momentu jej wyrobienia, jak również na podstawie karty jednodniowej ważnej w dniu wystawienia.
 2. Po upływie 1 roku użytkownik może prolongować ważność karty na następny rok.
 3. Karty biblioteczne wydawane są po uiszczeniu opłat związanych z kosztami manipulacyjnymi w PUNKCIE ZAPISU na podstawie minimum dwóch dokumentów tożsamości:
  • pracownicy PŚk – legitymacji służbowej i dowodu osobistego, bazy danych pracowników PŚk.
  • pracownicy innych uczelni – legitymacji służbowej lub zaświadczenia z Działu Osobowego i dowodu osobistego,
  • studenci PŚk i innych uczelni – indeksu z wpisem na bieżący rok akademicki i dowodu osobistego,
  • inni użytkownicy – dowodu osobistego i innego dokumentu ze zdjęciem.
  Przy wyrabianiu kart jednodniowych należy w Punkcie Zapisu zostawić ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka lub szkolna), który będzie można odebrać w Wypożyczalni BG po zwróceniu karty bibliotecznej.
 4. Odbiór karty bibliotecznej jest równoznaczny z podpisaniem oświadczenia o znajomości Regulaminu Biblioteki Głównej.
 5. Właściciel karty bibliotecznej jest zobowiązany powiadomić Bibliotekę o zmianach danych osobowych.
 6. Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w PUNKCIE ZAPISU, w celu zablokowania konta wypożyczeń.
 7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za stan konta czytelnika w przypadku nieprzestrzegania punktu 5, 6.

§ 4

 1. Okres wypożyczenia książki można przedłużyć, jeśli nie ma na nią innych zamówień; prolongaty należy dokonać przed upływem terminu zwrotu.
 2. Biblioteka może z ważnych powodów zażądać zwrotu książki przed upływem terminu wypożyczenia lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
 3. Tryb rozliczania wypożyczeń:
  • studenci PŚk kończący studia mają obowiązek uzyskania poświadczenia o uregulowaniu zobowiązań wobec BG na karcie obiegowej.
  • studenci innych uczelni kończący studia mają obowiązek uzyskania poświadczenia w indeksie o zwróceniu wypożyczonych książek lub na karcie obiegowej.
  • pracownicy PŚk są zobowiązani do potwierdzenia uregulowania zobowiązań wobec BG na karcie obiegowej przed odejściem z Uczelni.
 4. Użytkownik, któremu wygasła ważność karty bibliotecznej, a nie chce jej prolongować, zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych pozycji w Wypożyczalni Biblioteki Głównej. O potrzebie wejścia do biblioteki należy zawiadomić telefonicznie z portierni dyżurującego bibliotekarza (tel. wewn. 491, 493). W przypadku niedostosowania się do powyższego warunku Biblioteka ma prawo wystąpić na drogę sądową.

§5

 1. Osoby przebywające na terenie Biblioteki są zobowiązane do:
  • pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, toreb i plecaków,
  • poszanowania materiałów bibliotecznych,
  • zachowania ciszy,
  • przestrzegania zakazu spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.
 2. Wszyscy użytkownicy Biblioteki Głównej są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.
 3. Użytkownik biblioteki jest zobowiązany do okazania karty bibliotecznej na prośbę dyżurującego bibliotekarza.
 4. Za odstąpienie karty bibliotecznej innemu czytelnikowi, za wejście na teren Biblioteki bez karty bibliotecznej, za demontaż sprzętu komputerowego, za próbę wyniesienia, uszkodzenia lub kradzież zbiorów, grozi postępowanie dyscyplinarne wobec studenta.

Opracował
Kierownik Oddziału Udostępniania

Zatwierdził
Przewodniczący Rady Bibliotecznej